ขอบเขตและเงื่อนไขการให้บริการ
 • 1. ขั้นตอนการให้บริการ : วัดขนาดพื้นที่หน้างาน
  1. 1.1 ดำเนินการตรวจสอบหน้างาน และตรวจสอบพื้นผิวของผนัง เพื่อให้ทราบว่าพื้นผิวของผนังมีความเหมาะสมหรือไม่ และมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับระดับผนังก่อนการดำเนินงานบริการหรือไม่ โดยระดับที่เหมาะสมกับการติดตั้งผนังจะต้องมีระดับฉากไม่เกิน 5 – 10 มม.
   1. 1.1.1 ผนังที่เหมาะสมกับการติดตั้ง คือ ผนังปูนที่เรียบ รองด้วย skim coat หรือทาสีรองพื้น ผนังที่ปูนไม่แตกหรือลอกล่อน ผนังที่ไม่มีความชื้นจากด้านหลัง ผนังกระเบื้องที่ไม่หลุดล่อน โครงไม้หรือโครงฝ้ากรุวัสดุที่หนาแน่น
   1. 1.1.2 กรณีหากตรวจสอบและพบว่าผนังไม่ได้แนวฉาก ให้แจ้งปัญหากับผู้ว่าจ้างงาน ว่าอาจมีข้อบกพร่องในการติดตั้งผนัง และแนะนำให้มีการเพิ่มแผ่นรองเพื่อปรับระดับพื้นผิวของผนังให้เหมาะสม
 • 2. ขั้นตอนการให้บริการ : ติดตั้งหน้างาน
  1. 2.1 ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของผนังที่ติดตั้งว่ามีความพร้อมในการติดตั้งหรือไม่
  2. 2.2 ดำเนินการตรวจสอบ ขนาด ลาย และแพทเทิร์นในการติดตั้งอีกครั้ง
  3. 2.3 ติดตั้งแผ่นผนัง ตามขนาด ลาย และแพทเทิร์นที่กำหนดไว้ จนเต็มพื้นที่
  4. 2.4 ดำเนินการเก็บงาน ยาแนวซิลิโคนอะคริลิค รอยต่อระหว่างแผ่น พื้นและฝ้าเพดาน ให้เรียบร้อย
  5. 2.5 ดำเนินการเก็บงานแบบตัวจบอลูมิเนียม กรณีมีการเลือกการเก็บงานแบบตัวจบอลูมิเนียม ตามตำแหน่งต่างๆให้ครบถ้วน
  6. 2.6 ทำความสะอาด และตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนส่งมอบงาน
  7. 2.7 ส่งมอบงาน
 • 3. ขอบเขตการทำงาน
  1. 3.1 ค่าบริการติดตั้งแบบติดตั้งใหม่ หรือ ติดตั้งทับผนังเดิมที่ไม่มีปัญหา
  2. 3.2 ค่าบริการติดตั้งรวมแผ่นติดผนัง กาวที่ใช้ในการติดตั้ง ( กาว PURs และ เทปกาวสองหน้าสำหรับติดตั้ง ) ยาแนวซิลิโคนอะคริลิค หรือ ตัวจบอลูมิเนียม
  3. 3.3 ค่าบริการติดตั้งรวมค่าเดินทางไปติดตั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมในการเดินทางนอกจากบริเวณเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
  4. 3.4 ค่าบริการติดตั้ง ไม่รวมงานอื่น เช่น การเจาะช่องแอร์ ปลั๊กต่างๆ และ บริการเสริมอื่นๆ ดังนี้
   1. 3.4.1 บริการกรุโครงไม้ คิดค่าบริการเพิ่มเติม 1,800 บาท / ตร.ม.
   2. 3.4.2 บริการเพิ่มแผ่นรองเพื่อปรับระดับพื้นผิวของผนัง คิดค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท / ตร.ม.
   3. 3.4.3 บริการลอกวอลเปเปอร์เพื่อติดแผ่น Wallplast คิดค่าบริการเพิ่มเติม 120 บาท / ตร.ม.
   4. 3.4.4 งานติดตั้งที่ต้องขึ้นอาคารสูงหรือพื้นที่สาธารณะ หรือกรณีที่เข้าถึงหน้างานได้ยาก เช่น ทางแคบ พื้นที่ติดตั้งอยู่ไกลจากที่จอดรถ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ผู้รับจ้างจะแจ้งค่าบริการให้ผู้ว่าจ้างทราบอีกครั้ง)
   5. 3.4.5 การติดตั้งในที่สูงเกิน 3 เมตร หากผู้ว่าจ้างไม่มีการเตรียมบันไดหรือนั่งร้านโดยผู้ว่าจ้างที่หน้างาน อาจคิดค่าบริการเพิ่มเติมเริ่มต้นที่ 1,500 บาท หรือ ตารางเมตรละ 300 บาทในส่วนที่เกิน 5 ตารางเมตร (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
   6. 3.4.6 กรณีหากผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานให้บริการใดๆ นอกเหนือจากงานตามกำหนด หรือนอกเหนือไปจากมาตรฐานของผู้รับจ้าง ในการนี้ ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิคิดค่าบริการเพิ่มเติมตามที่ระบุในรายละเอียดการให้บริการ
 • 4. เงื่อนไขการรับประกัน
  1. 4.1 ผู้รับจ้างตกลงรับประกันงานติดตั้งผนัง Wallplast ภายใต้สัญญาว่าจ้างให้บริการเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ช่างผู้ดำเนินการให้บริการติดตั้งเสร็จสิ้น หรือผู้ว่าจ้างลงนามรับมอบงาน
  2. 4.2 ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน สำหรับในส่วนงานบริการอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือขอบเขตการให้บริการ
  3. 4.3 การรับประกันสำหรับการใช้งานปกติ ไม่รวมรอยขีดข่วนหรือการกระแทกที่เกิดจากการใช้งานผิดจากที่กำหนดไว้ในใบรับประกัน
  4. 4.4 กรณีหากเกิดความชำรุดบกพร่องขึ้น ผู้ว่าจ้างจะต้องดำเนินการแจ้งให้ทางผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมงานบริการดังกล่าวภายในระยะเวลาประกันการติดตั้ง และผู้ว่าจ้างจะต้องถ่ายรูปให้ทางผู้รับจ้างทราบผ่านทางช่องทางการติดต่อของผู้รับจ้าง
   • รายละเอียดในการรับประกัน
    1. การรับประกันงานติดตั้งผนัง Wallplast ภายใต้สัญญาว่าจ้างให้บริการเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ช่างผู้ดำเนินการให้บริการติดตั้งเสร็จสิ้น หรือผู้ว่าจ้างลงนามรับมอบงาน
     1. 1. วัสดุติดตั้งผนังทนทานต่อสารเคมีในชีวิตประจำวัน แต่ไม่ทนทานต่อสารประเภทน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กรดหรือ ด่างสูง การรับประกันไม่รวมถึงการเสื่อมสภาพจากสารเคมีรุนแรง
     2. 2. วัสดุติดตั้งผนังทนน้ำ
     3. 3. วัสดุติดตั้งผนังกันปลวก
     4. 4. ชั้นวัสดุไม่หลุดล่อน
     5. 5. การใช้งานในอุณหภูมิไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส
     6. 6. สำหรับการใช้งานปกติ ไม่รวมรอยขีดข่วนหรือการกระแทกที่เกิดจากการใช้งานด้วยของมีคม วัสดุแข็ง หรือที่ผิดจากการใช้งานปกติ การประกันหรือความรับผิดชอบไม่รวมถึงความเสียหายในสุขภาพ หรือทางจิตใจ
     7. 7. ไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งาน
     8. 8. ไม่รวมกรณีสีซีดจากแดด หรือการใช้สารเคมีที่รุนแรง
     9. 9. ไม่รวมความเสียหายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในการรับประกัน
     10. 10. หากมีปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งให้ทางผู้รับจ้างทราบภายใน 7 วัน ผู้รับจ้างจะเข้าทำการตรวจสอบและดำเนินการในระยะเวลาที่เหมาะสม
     11. 11. ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าตามดุลยพินิจของผู้รับจ้าง ทั้งนี้ ผู้รับจ้างอาจชดเชยเป็นการซ่อมแซม สินค้าทดแทน หรือเป็นเงินสด มูลค่าไม่เกินความเสียหายจริงหรือไม่เกินมูลค่างานติดตั้งเท่านั้น (รายละเอียดการรับประกันทั้งหมดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • 5. เงื่อนไขการจองและการชำระค่าสินค้า
  1. 5.1 ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินมัดจำ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อจองคิวในการเข้าวัดหน้างาน
  2. 5.2 หลังจากวัดพื้นที่ ทางผู้รับจ้างถือว่าเป็นการตกลงทำการซื้อขาย ผู้ว่าจ้างต้องโอนชำระค่าสินค้าที่เหลือหลังจากวัดหน้างาน และได้รับทราบราคาจริง เพื่อยืนยันการผลิตและติดตั้ง
  3. 5.3 หลังจากผู้รับจ้างได้รับชำระเงินจากผู้ว่าจ้างครบถ้วนแล้ว ทางผู้รับจ้างจะทำการผลิตโดยมีระยะเวลาในการสั่งผลิต 30-45 วัน
  4. 5.4 หากผู้รับจ้างเข้าวัดหน้างานแล้ว ทางผู้ว่าจ้างแจ้งยกเลิกการจอง ทางผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการการเข้าวัดหน้างาน 1,000 บาท (ทางผู้รับจ้างจะทำการคืนเงินให้ผู้ว่าจ้าง 4,000 บาท หลังจากได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างถึงการยกเลิกการติดตั้ง)
  5. 5.5 การชำระเงินมัดจำ ถือว่าผู้ว่าจ้างตกลงตามเงื่อนไขทั้งหมด
  6. 5.6 ผู้รับจ้างสามารถยกเลิกการจองสินค้าได้ทุกเมื่อหากผู้ว่าจ้างไม่ชำระเงินค่าสินค้าหรือไม่ทำการนัดคิวบริการภายใน 3 เดือน หากผู้ว่าจ้างต้องการรักษาสิทธิ์ในการติดตั้ง กรุณาติดต่อผู้รับจ้างที่ Line ID : @wallplast และแจ้งความประสงค์จะต่อบริการเป็นลายลักษณ์อักษร
  7. 5.7 หากผู้รับจ้างได้เข้าวัดหน้างานแล้วผู้ว่าจ้างไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้ว่าจ้างท่านอื่นๆ ได้
  8. 5.8 กรณีที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินค่าติดตั้งแล้ว และผู้รับจ้างได้ทำการผลิตเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณีเนื่องจากเป็นงานสั่งผลิตเฉพาะผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิในการคืนเงินให้ผู้ว่าจ้าง และจะเก็บสินค้าให้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่ได้ทำการผลิตสินค้า
 • 6. หน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
  1. 6.1 หากเป็นอาคารที่มีบริเวณที่มีผู้พักอาศัยแล้ว กรุณาเก็บและเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จากบริเวณที่จะทำการติดตั้ง ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบความเสียหายใดๆ เช่น พื้น หรือวัสดุอื่นใด นอกจากวัสดุที่ใช้ในงานติดตั้ง ไม่เกิน 2,000 บาท (สองพันบานถ้วน) ต่องาน
  2. 6.2 การเตรียมผนังให้เรียบร้อย ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ผนังที่เหมาะสมกับการติดตั้ง Wallplast คือ ผนังปูนที่เรียบ รอง Skim coat หรือทาสีรองพื้น ผนังที่ปูนไม่แตกหรือลอกล่อนผนังที่ไม่มีความชื้นจากด้านหลัง ผนังกระเบื้องที่ไม่หลุดล่อนโครงไม้หรือโครงฝ้า กรุวัสดุที่หนาแน่น
  3. 6.3 กรณีเป็นอาคารที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการแจ้งนิติบุคคลอาคารให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ทางผู้รับจ้างจะเข้าไปติดตั้ง กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ดำเนินการแจ้งนิติบุคคลและมีค่าปรับใดๆ เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง
   1. 6.3.1 กรณีที่ผู้ว่าจ้างไม่ได้ทำการเคลียร์พื้นที่หน้างานในวันที่เข้าไปติดตั้ง ทางผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ หรือค่าปรับใดๆ ที่เกิดขึ้น
   2. 6.3.2 กรณีเป็นที่พักอาศัยแนวราบ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการแจ้งทางนิติบุคคลทราบก่อนวันที่
   3. 6.3.3 ผู้รับจ้างเข้าไปติดตั้ง
  4. 6.4 ในกรณีที่คุณภาพผนังไม่เหมาะสม เช่น มีระดับที่ต่างกันเกิน 10 มม. ผนังเบี้ยวหรือเอียง หรือ คุณภาพสีหรือวัสดุเสื่อมสภาพ และผู้รับจ้างไม่สามารถทำการติดตั้งได้ ผู้รับจ้างจะคืนค่าบริการให้โดยหักค่าเข้าวัดหน้างาน 1,000 บาท และหากผู้ว่าจ้างยืนยันที่จะติดตั้ง ผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียมผนังให้พร้อมกับการติดตั้งด้วยตนเอง
  5. 6.5 ผู้ว่าจ้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างของผู้ว่าจ้างต้องจัดเตรียมบุคลากร หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการตรวจสอบ รับทราบปัญหา ประเมินงาน รับมอบงาน ขณะที่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการให้บริการตามสัญญาฉบับนี้ทุกครั้ง
  6. 6.6 การย้ายสายไฟฟ้า สายอินเตอร์เน็ต แอร์และท่อแอร์ ถือเป็นหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง
 • 7. เขตพื้นที่การให้บริการ
  1. 7.1 ค่าบริการติดตั้งรวมค่าเดินทางไปติดตั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มเติมสำหรับการติดตั้งนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีดังนี้
   1. 1. กรุงเทพมหานคร
   2. 2. สมุทรปราการ
   3. 3. นนทบุรี
   4. 4. ปทุมธานี
   5. 5. นครปฐม
   6. 6. สมุทรสาคร
  2. 7.2 ค่าบริการติดตั้งนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลคิดจากระยะทางจริง นับจากที่ตั้งโรงงานของผู้รับจ้าง บริษัท แอลเอสเอ็กซ์ จำกัด ไปถึงที่ตั้งติดตั้งหน้างาน โดยจะคิดค่าบริการ ดังนี้
   1. 1. ระยะทางตั้งแต่ 50 - 399 กิโลเมตร คิดค่าบริการ 6,000 บาท
   2. 2. ระยะทาง 400 - 700 กิโลเมตร คิดค่าบริการ 8,000 บาท
   3. 3. ระยะทางมากกว่า 700 กิโลเมตร ขึ้นไป คิดค่าบริการ 15,000 บาท
 • 8. ประเภทการให้บริการ
  1. 8.1 บริการติดตั้งแผ่นผนัง Wallplast
   1. 8.1.1 ค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,900 บาท ต่อ ตร.ม รวมค่าแผ่นและค่าอุปกรณ์แล้ว ในกรณีที่พื้นที่น้อยกว่าที่ทางผู้รับจ้างกำหนด ทางผู้รับจ้างคิดราคาค่าบริการขั้นต่ำที่ 10,000 บาท
   2. 8.1.2 ค่าบริการติดตั้งผนัง รวมค่าแผ่นติดผนัง กาวที่ใช้ในการติดตั้ง ( กาว PURs และ เทปกาวสองหน้าสำหรับติดตั้ง ) ยาแนวซิลิโคนอะคริลิค หรือ ตัวจบอลูมิเนียม
   3. 8.1.3 ค่าบริการติดตั้งรวมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น
  2. 8.2 บริการปรับระดับพื้นผิวผนัง
   1. 8.2.1 บริการกรุโครงไม้ คิดค่าบริการเพิ่มเติม 1,800 บาท ต่อ ตร.ม
   2. 8.2.2 บริการเพิ่มแผ่นรองเพื่อปรับระดับพื้นผิวของผนัง คิดค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท ต่อ ตร.ม.
   3. 8.2.3 บริการลอกวอลเปเปอร์เพื่อติดแผ่น Wallplast คิดค่าบริการเพิ่มเติม 120 บาท ต่อ ตร.ม
 • 9. รายละเอียดสินค้า
  1. สีของสินค้าและรายละเอียดลายที่แสดง อาจแตกต่างกับสินค้าจริงขึ้นอยู่กับการแสดงผลของแต่ละหน้าจอหรือปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ รวมถึงรูปที่อยู่ในสื่อต่างๆ ทั้งหมด เช่น Facebook, Social media ต่างๆ หรือรูปสินค้าที่ทางทีมงานได้ส่งให้ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อขอดูวัสดุตัวจริงหรือขอแผ่นตัวอย่างวัสดุได้ที่ Line ID : @wallplast
 • 10. ข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ในการทำสัญญาฉบับนี้ ผู้ว่าจ้างตกลงยินยอมให้ผู้รับจ้างจัดเก็บ รวบรวม ใช้และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการต่อผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้รับจ้างตามที่ได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นจำนวนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอดดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้